Aktualizacja danych identyfikacyjnych podatnika

 

Podstawa prawna  

 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.)

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • NIP-1 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą,

 • NIP-2 zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,

 • NIP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej, nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

W/w formularze składa się w terminach określonych w art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

 1. Podatnicy podatku od towarów i usług ? w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana,

 2. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych ? w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana,

 3. Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych ? w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana,

 4. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych ? w terminie 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana danych,

 5. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem płatnika,

 6. Pozostali podatnicy podatku dochodowego ? w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana,

 7. Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin ?wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku,

 8. Aktualizacji danych dotyczących podatkowych grup kapitałowych dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę. Powyższy obowiązek jest niezależny od obowiązku aktualizacji danych, ciążącego na każdej ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej,

 9. Płatnicy podatków, nie podlegający obowiązkowi aktualizacji danych ewidencyjnych jako podatnicy, dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego w ? następującym bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia powodującego obowiązek aktualizacji ? terminie przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do złożenia której obowiązani są płatnicy podatków.

Sposób składania dokumentów?

 1. W ?Sali Obsługi Podatników? siedziby urzędu skarbowego.

 2. Za pośrednictwem poczty na adres urzędu skarbowego.

 3. Formularze można pobrać w Urzędzie Skarbowym (w Sali Obsługi Podatników) lub ze strony internetowej urzędu (www.us-fabryczna.wroc.pl)  lub Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

WAŻNE!

 1. Podatnicy i płatnicy maja obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, jeżeli nastąpiła zmiana lub zaistniały nowe okoliczności w stosunku do poprzedniego zgłoszenia.

 2. Podatnicy i płatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do dołączenia do zgłoszenia aktualizacyjnego uwierzytelnionych lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem. Do tych dokumentów należą m. in.: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowa spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu/nieruchomości, w którym znajduje się siedziba, zaświadczenie o numerze Regon, dokument potwierdzający fakt posiadania rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą.

 

Opłaty

 

Nie występują.

 

Sposób postępowania urzędu

 

Na podstawie złożonych formularzy Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje aktualizacji danych podatnika/płatnika.

 

Przysługujące prawa

 

Podatnik ma prawo złożyć dowolną liczbę zgłoszeń aktualizacyjnych ? każdorazowo w przypadku zmian w danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym lub z powodu zaistnienia nowych okoliczności.

 

Wynik postępowania

 

Dane są aktualizowane w rejestrze podatników/płatników.

 

Środki odwoławcze

 

Nie występują.